Ciszek Wincenty

Zdjęcie z okupacji.

Pseudonim: „Kmicic”.
Stopień wojskowy: ppor.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Młodość i służba wojskowa

Urodził się w marcu 1899r. we wsi Mokre, Powiat Końskie.
Do szkoły powszechnej uczęszczał w Mninie, Gmina Pijanów, Powiat Końskie. Ukończył 4 klasy. Pozostałe klasy ukończył kiedy już pracował.
W okresie II RP służył w żandarmerii wojskowej w Stanisławowie, prawdopodobnie jako podoficer.

II wojna światowa

Zapewne jesienią 1939r. powrócił w rodzinne strony, gdzie utworzył niezależną grupę konspiracyjną. Od wiosny 1943r. prowadziła ona także działania zbrojne.
Latem 1943r. został zobowiązany przez Komendanta Placówki Oleszno do pełnego podporządkowania AK.
12 sierpnia 1943r. zostaje żołnierzem oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” podając, że jest ppor.
Od końca września dowódca plutonu III. Funkcję pełni do 15 grudnia 1943r. kiedy następuje demobilizacja na okres zimowy.
Od wiosennej mobilizacji w 1944r. w dalszym ciągu dowodzi plutonem III.
Bierze udział w akcji „Burza” jako dowódca III plutonu 1 kompanii I batalionu 74 pp.
Pod koniec września 1944r. na własną prośbę odchodzi z oddziału i powraca na teren Obwodu Końskie.

Za Sowieta

Wiosną 1945r. utworzył na pograniczu Obwodów Włoszczowa i Końskie własną grupę partyzancką. Występował wtedy jako por. „Dziadek”. Grupa liczyła ok. 30 żołnierzy i była ponoć podporządkowana WIN (nie odnaleźliśmy materiałów potwierdzających tą informację).
W lipcu 1945r. grupa została zlikwidowana przez UB i wojsko. Jej żołnierze zostali aresztowani, a część wyjechała na inny teren. Sam Ciszek podjął pracę w UB w Końskich.
Jesienią 1945r. zastrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Nie ma mogiły bowiem krewni zlikwidowanych przez grupę „Dziadka” zrównali ją z ziemią.