Teliga Józef

Pseudonim: "Habdank", "Równy", "Ligęza"

Oddział II wywiad Komendy Okręgu Kielce

Urodził się 9 września 1914 r. w Sarniej Zwoli.
-Absolwent seminarium nauczycielskiego w Kielcach.
-Służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 4. pułku piechoty w Kielcach. Pracował jako nauczyciel i rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był zaangażowany w działalność Przysposobienia Wojskowego i Związku Strzeleckiego.
-W czasie okupacji zaangażował się w działalność SZP, a następnie ZWZ-AK, współorganizując sieć wywiadowczą.
-Od 1942 r. był zastępcą, a od 1 lutego 1944r. szefem ekspozytury Oddziału II Komendy Okręgu Kielce w Radomiu.
-We wrześniu 1945 r. nawiązał kontakt z Ruchem Oporu Armii Krajowej, a następnie na polecenie szefa sztabu Okręgu Kieleckiego WiN płk. Aleksandra Jankowskiego organizował i kierował wywiadem na tym terenie, używając w tym czasie pseudonimu "Sfinks".
-Był aresztowany w lutym i czerwcu 1947r.
-Po wojnie studiował rolnictwo.
-W okresie PRL był zaangażowany w działalność opozycyjną, m.in. organizował Solidarność Rolników i był inicjatorem powołania niezależnej organizacji kombatantów AK.
-W 1981r. został Komendantem Honorowym pierwszego po wojnie Marszu Szlakiem Kadrówki.
-W stanie wojennym był organizatorem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Aresztowany w 1983 i 1985 był najstarszym więźniem politycznym PRL.
-W 1986r. współorganizował Konwent Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego Solidarność.
-W 1989r. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju.
Zmarł 26 grudnia 2007r. we Włoszczowej. Został pochowany na kieleckim Cmentarzu Nowym.