Zawadzki Jan

Pseudonim: „Arcy”
Komendant Hufca Kielce Szarych Szeregów
Kierownik akcji bieżących Hufca Kielce Szarych Szeregów odpowiedzialny za akcję „N”

Urodził się 7 listopada 1908 r. w Sitkówce koło Kielc. Był synem Antoniego i Antoniny z domu Hajduk. Pochodził z rodziny robotniczej,
-po ukończeniu szkoły powszechnej w Sitkówce we wrześniu 1924 r. rozpoczął naukę w gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach. Do szkoły chodził pieszo, pokonując dziennie w jedną stronę 8 kilometrów.
-pierwszego maja 1925 r. wstąpił do 8 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. H. Sienkiewicza. W grudniu tego roku złożył przyrzeczenie i otrzymał krzyż harcerski,
-do 1 czerwca 1932 r. należał do drużyny nazywanej „Czarną Ósemką”. Był zastępowym zastępu „Orłów”, a następnie przybocznym. Uczestniczył w obozach i biwakach organizowanych przez drużynę. Kolejno zdobywał stopnie harcerskie od młodzika do Harcerza Rzeczypospolitej,
-w 1929 r. uczestniczył w II Narodowym Zlocie ZHP w Poznaniu,
-w 1932 r. podjął pracę jako wychowawca w internacie gimnazjum Św. Stanisława Kostki,
-od 1 czerwca 1932 r. do 1 września 1934 r. pełnił funkcję drużynowego w l Białogońskiej Drużynie Harcerzy im. T. Kościuszki,
- w 1933 roku rozpoczął pracę w gimnazjum Św. Stanisława Kostki , którą kontynuował do 1939 roku,
-od 1 września 1934 r. do 1939 r. był drużynowym 8 KDH,
-w lipcu 1935 r. uczestniczył w Jubileuszowym Zlocie XXV-lecia w Spale.
-15 września 1935 r. ukończył kurs i rozkazem naczelnictwa ZHP L.16 z 1935 r. został mianowany podharcmistrzem,
-w maju 1937 r. brał udział w Zlocie na Stadionie w Kielcach zorganizowanym z okazji jubileuszu XXV-lecia harcerstwa kieleckiego. Otrzymał wówczas pamiątkową odznakę XXV-lecia Harcerstwa na Ziemi Kieleckiej nr 138 przyznaną przez Zarząd Okręgu w Kielcach,
-w 1937 r. uczestniczył również w Jamboree w Yogellenzag w Holandii, a po nim w wyprawie do środowisk polonijnych we Francji i w Niemczech,
-w latach 1937-1939 redagował gazetkę harcerską 8 KDH „Harcerska Dola”,
-w 1937 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, które przerwał wybuch wojny,
-11 listopada 1939 r. wziął udział w pierwszej konspiracyjnej naradzie kadry kieleckiego harcerstwa która odbyła się w mieszkaniu phm Jana Schweinitza przy ul. Spacerowej 3. Został wybrany komendantem konspiracyjnego Hufca Harcerzy, który obejmował drużyny z Kielc oraz Białogona, Jaworzni i Słowika.
-w 1940 r. zawarł związek małżeński z Krystyną z Chojnowskich. Ślubu w katedrze kieleckiej udzielił ks. Józef Pawłowski, żołnierz wywiadu AK,
-3 maja 1940 r. , rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja, zorganizował konspiracyjny zlot harcerzy kieleckich pod tzw. krzyżem harcerskim na wzgórzu Brusznia, w którym wzięło udział 60 osób.
-w 1941 r. przekazał hufiec Szarych Szeregów phm. Janowi Sulidze „Ziemomysł”,
-zapewne na mocy porozumienia z AK objął w komendzie Chorągwi Kieleckiej funkcję kierownika akcji bieżących i podlegała mu organizacja akcji „N” na terenie Obwodu Kielce (akcja polegała na szerzeniu defetyzmu wśród Niemców). Sam zatrudniony na stacji benzynowej, która mieściła się na skrzyżowaniu obecnych ulic J. Paderewskiego i H. Sienkiewicza w Kielcach uruchomił tam skrzynkę kontaktową do obsługi akcji „N”,
-27 września 1944 r. został aresztowany za kolportaż podziemnej prasy. Ze złamanymi ręką i nogą wykupiono go od komendanta niemieckiej żandarmerii,
-w lutym 1945 r. wraz z innymi instruktorami podjął próbę zorganizowania Kieleckiej Chorągwi Harcerzy ZHP,
-25 listopada 1945 r. Naczelnik Harcerzy mianował go pełniącym obowiązki komendanta Chorągwi Harcerzy w Kielcach,
-w dniach 12 - 14 kwietnia 1946 r. brał udział w Zlocie Młodzieży, który odbył się w Szczecinie pod hasłem „Trzymamy straż nad Odrą",
-od 1 sierpnia 1946 roku uczestniczył w kursie harcmistrzowskim, który w ramach II Centralnej Akcji Szkoleniowej nad jeziorem Turawa w opolskiem. Nie ukończył go jednak ze względu na chorobę małego syna.
-w 1947 r. zrzekł się funkcji komendanta chorągwi i ze względu na zmiany zachodzące wówczas w Polsce odsunął się od pracy w ZHP.
-za działalność okupacyjną był szykanowany po wojnie przez ówczesne władze komunistyczne,
-w 1956 powrócił do działalności w harcerstwie. Współpracował z druhną Natalią Machałową w organizacji 1962 r. obozu szczepu z Białogona w Sielpi, ale ponownie odsunął się od działalności.
-w latach 1950-1959 pełnił funkcję prezesa Spółdzielni Remontowo-Budowlanej nr 7 w Kielcach. W tym czasie zaocznie ukończył wieczorowe Technikum Budowlane w Kielcach.
-w latach 1960-1961 był zatrudniony w Zakładach Wytwórczych „Społem” w Kielcach,
-w latach 1961-1963 pracował w Wydziale Rolnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach,
-od 1963 r. do przejścia na emeryturę 31 III 1977 r. pracował w RSW „Prasa - Książka - Ruch” w Kielcach.
w 1980 r. aktywnie włączył się do działalności powołanych ponownie przez Komendę Chorągwi Kręgów Instruktorskich „Łysica”, które działały również w hufcach,
Brał aktywny udział w dorocznych sejmikach Kręgów w Sielpi, spotkaniach, opłatkach, zlotach i wystawach. Stopień harcmistrza otrzymał
-29 Xl 1980 r. rozkazem komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L.9/80. Został mu nadany stopień harcmistrza,
Zmarł 28 11997 r. Został pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.